!
ENG
Kaitsealuste ja punase nimestiku liikide tabelid

Selleks, et kaitsealuste ja punase nimestiku liikidele rohkem tähelepanu püüda, nende vaatlemist toetada ja seeläbi andmeid täpsustada, on loodud spetsiaalsed abitabelid/abivahendid.

Tabelid sisaldavad iga liigi kohta peamisi määramistunnuseid, kasvukohaeelistust, samas elupaigas elutsevate sarnaste liikide loetelu, olulisi märkusi liikide leviku ja määramise kohta, kaitsealustel liikidel seni teadaolevate (Keskkonnaregistris olevate) leiukohtade arvu hinnangut. Tabeleid on igale maitsele (kaitsekategooriate kaupa, PR kategooriate kaupa, liigirühmade kaupa, leiukohtade arvu kaupa). Tabelites ei kajastu hetkel enamus veeselgrootuid ja vetikaid.

Tabelitele lisaks leiate ka elupaiga klassifikatsiooni lihtsustuse ja kasutatud allikate loetelu. Tabelid on kõigi loodusehuviliste ühisteks arenevateks abivahenditeks. Kindlasti ei jää need staatilisena seisma, vaid saavad aja jooksul täiendust. Tähelepanekud tabeli väljade ja sisu kohta on väga teretulnud, nii saab see ainult paremaks minna (ettepanekud palume edastada aadressil silja.kana@gmail.com).

Kaitsealused liigid kaitsekategooriate kaupa

Kaitsealused ja punase nimestiku liigid ohustatuse kategooriate kaupa

Kaitsealused ja punase nimestiku liigid liigirühmade kaupa

Kaitsealused liigid keskkonnaregistrisse kantud leiukohtade arvu järgi

Elupaikade klassifikatsiooni lihtsustus

Kasutatud allikad

Tabelite loomisesse on panustanud erialaspetsialistid. Tööd toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.